Svetovalna služba

Pedagoginja:
Tanja  Vičič – tanja.vicic1@guest.arnes.si
Telefon:   05  71 10 382
Svetovalna služba predstavlja v šoli posebno službo, ki vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženci v šoli. Preko njega se svetovalna služba vključuje v procese povezovanja, dogovarjanja, sodelovanja, pobud in pomoči. Pri svojem delu nagovarja učence in njihove starše, učitelje, vodstvo šole, zunanje strokovne sodelavce. ŠSS je vsem enako dostopna.
Sodeluje pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za učenje in napredovanje vseh učencev zato njeno delo temelji na:

–          posebni skrbi pri sprejemanju in uvajanju otrok v šolo, pri prehodih med šolanjem ter pri prehodih učencev v  srednjo šolo;
–          upoštevanju splošnih značilnostih razvoja in učenja osnovnošolskih otrok ter upoštevanju njihovih posebnosti;
–          upoštevanju ožjega in širšega socialnega okolja iz katerega prihajajo učenci;
–          upoštevanju splošnih značilnostih šole kot ustanove in njenih posebnosti.

Osnovne dejavnosti svetovalne službe so: dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Dejavnosti se medsebojno prepletajo. 
Sodelujemo na naslednjih področjih življenja in dela šole:

  •       učenje in poučevanje;
  •       šolska kultura, vzgoja, klima, red;
  •       telesni, osebni (spoznavni in čustveni) ter socialni razvoj;
  •       šolanje in karierna orientacija;
  •       socialno-ekonomske stiske.

Prednostne naloge za šolsko leto 2018/2019 so:

–       spremljanje uresničevanja Vzgojnega načrta šole in Pravil šolskega reda ter njuno dopolnjevanje;

–       diskusije in aktivnosti povezane z opravljanjem domačih nalog (predstavitev analize vprašalnikov, načrtovanje aktivnosti, ki stremijo k uresničevanju izobraževalnih in vzgojnih ciljev, evalvacija);

–       preventiva na področju odklanjanja šole (podpora otrokom in staršem, strategije pomoči);

–       poglabljanje koncepta karierne orientacije (poklicna vzgoja, svetovanje, predstavitve srednješolskih programov in poklicev…);

–       preventiva na področju različnih oblik zasvojenosti, ozaveščanje učencev, staršev in strokovnih delavcev;

–      koordinacija postopkov usmerjanja in pomoči učencem s posebnimi potrebami, sodelovanje s starši, izvajalci dodatne strokovne pomoči in zunanjimi ustanovami;
–       pomoč in podpora mladostnikom, ki se soočajo s čustvenimi težavami in stiskami ter iskanje rešitev (ozaveščanje pedagoških delavcev, staršev, učencev);
–       uresničevanje koncepta dela »Učne težave v osnovni šoli« (učenci z individualno in skupinsko pomočjo, učenci z dodatno strokovno pomočjo) ter dosledno uresničevanje petstopenjskega kontinuuma pomoči;
–        iskanje in nudenje možnih oblik podpore in pomoči otrokom in družinam, ki se soočajo s socialno ekonomsko stisko (koordinacija pomoči, sodelovanje z razredniki, starši, zunanjimi ustanovami;
–       delo z nadarjenimi učenci (evidentiranje, identifikacija, dejavnosti za nadarjene-obogatitev ponudbe, individualizacija pri pouku, dopolnjevanje individualiziranih programov);
–        sodelovanje pri različnih slovenskih in mednarodnih raziskavah;
–        sodelovanje pri projektih in različnih dejavnostih šole (soočanje z nasiljem);
–        spremljanje novosti na področju šolske zakonodaje in seznanjanje kolektiva;
–        spremljanje raziskav in strokovnih novosti ter seznanjenje strokovnih delavcev;

Naloge šolske svetovalne službe opravlja Tanja Vičič, univerzitetna diplomirana pedagoginja in profesorica geografije.
Učencem z odločbo o usmeritvi dodatno strokovno pomoč nudijo pedagoginja  Suzi Avsec, defektologinja Ana Križman, psihologinja Ines Piljić in učitelji posameznih predmetov.
Posebna pomoč bo organizirana tudi za učence s specifičnimi učnimi težavami (ISP).
Enkrat tedensko prihaja na šolo logopedinja Maja Hrvatin Gorjanc, ki pomaga otrokom z govornimi težavami.

(Skupno 437 obiskov, današnjih obiskov 1)