Skoči na glavno vsebino

Hišni red

HIŠNI RED NA OSNOVNI ŠOLI DRAGOTINA KETTEJA, ILIRSKA BISTRICA

1. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR

Šolski prostor je območje šole, kjer se zadržujejo učenci in ki se uporablja za učno-vzgojni proces. OŠ Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica je locirana na stavbišču št. 3135 in obdana s pripadajočima parcelama s št. 66/7 in 73/3 v katastrski občini Trnovo.
Šolski prostor sestavljajo:

 • objekt Osnovne šole Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica z vadbenim prostorom,
 • zunanje površine šole in sicer: športno igrišče, tekaška steza ter šolski park,
 • šolsko dvorišče pred glavnim vhodom z nadstreškom,
 • dovozne poti s parkiriščem,
 • gospodarsko dvorišče in intervencijska cesta na južnem delu stavbe.

Danes je glavni dostop do osnovne šole iz Gregorčičeve ceste, ki je glavna magistralna cesta Postojna Reka, čeprav je bil prvotno načrtovan dostop iz Župančičeve ulice. Dostop poteka z zahoda po dovozni poti, ki si jo delita osnovna šola in zdravstveni dom z reševalno postajo.
Dostop do šolskega dvorišča h glavnemu vhodu je zaščiten z zapornico na enem delu, na drugem pa s kovinskimi stebrički. Obe oviri preprečujeta prometni tok čez šolsko dvorišče po intervencijski poti na Župančičevo ulico.
Šolski prostor ni ograjen z varovalno ograjo.
Funkcionalno zemljišče šole je območje namenjeno učencem za uporabo v času pouka, med odmorom in drugimi organiziranimi oblikami vzgojno-izobraževalnega dela.
Pod pripadajoče funkcionalno zemljišče se šteje:

 •  letna učilnica,
 •  športno igrišče,
 •  tekaška steza,
 •  zelene površine, park,
 •  gospodarsko dvorišče in dovozna pot nanj,
 •  intervencijska dovozna pot
 •  parkirni prostor

tloris1

 2. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

Poslovni čas šole
Šola poslujejo pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek petek ter v soboto po letnem koledarju LDN:

 Jutranje varstvo  6.00 – 7.30
 Redni pouk  7.35 – 13.50
 Podaljšano bivanje  11.05 – 16.30
 Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole  11.05 – 18.00
 Druge dejavnosti v organizaciji zunanjih uporabnikov  14.00 – 21.00

Poslovni čas ob sobotah je določen z LDN šole. Ravnateljica lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve,…) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.

Uradne ure
Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure se praviloma določijo v okviru poslovnega časa šole in so opredeljene v LDN.
Tajništvo: vsak dan od 10.00 -12.00
Računovodstvo: vsak dan od 10.00 do 12.00
Svetovalna služba: vsak dan od 8.00 -12.00
Pomočnica ravnateljice in ravnateljica: načeloma vsak dan 0d 7.00 – 15.00, s predhodnim dogovorom

3. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA IN ORGANIZACIJA NADZORA

ŠOLSKI PROSTOR
Šolski  prostor se uporablja za izvajanje:
• osnovnega in razširjenega programa OŠ,
• uporablja se ga tudi v primerih drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe,
• dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj,
• oddajanje prostorov v najem na podlagi sklenjene pogodbe.

ORGANIZACIJA NADZORA

Fizični nadzor izvajajo strokovni delavci, tehnični delavci, v popoldanskem času pa tudi mentorji posameznih dejavnosti. Strokovni delavci opravljajo nadzor v skladu s planom dežurstev v okviru organizacije LDN za tekoče šolsko leto.

4. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

Ukrepi za zagotavljanje varnosti na šoli so:
• Prepoved uporabe nedovoljenih-nevarnih naprav in pripomočkov.
• Smiselna uporaba zaščitnih in varnostnih pripomočkov in upoštevanje varnostnih navodil (požarna, zdravstvena in prometna zaščita)
• Upoštevanje Pravil šolskega reda OŠ Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica

5. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

Šola vzdržuje red in čistočo tako, da skrbi za:

• urejenost šolskega prostora,
• varnost učencev
• in namembnost uporabe šolskega prostora.

To področje podrobneje urejajo Pravila šolskega reda.
Hišni red je ravnateljica sprejela dne 28. 8. 2008 in stopi v veljavo 1.9. 2008

Datum: 1. 9. 2021
Aneks k Hišnemu redu na OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica v času izvajanja pouka v razmerah, povezanih s covid-19

(Skupno 586 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost